Tuesday, May 16, 2006

Peng You

Tse sien nie - i ge jen
Fong jie goa - ü jien tsou
Jou goa lei - jou goa tsou
Hai tsin de tsien tsche sche mo
Tsen ai doa - tsai huei ti
Uei tsing moa - uei huei scheng
Tsung jou mo - tsung jou ni
Tsai sching tsong

Peng jou i scheng i tsü tsou
Na she er tse bu tsai jou
i tschü hoa - i bei tse
i scheng tsi - ni bei tsou
Peng jou bu tsen bu dan goa
I shen peng jou ni huei dou
Hai jou sheng - hai jou tou
Hai jou tsou - hai jou wo

Tse sien nie - i ge jen
Fong jie goa - ü jien tsou
Jou goa lei - jou goa tsou
Hai tsin de tsien tsche sche mo
Tsen ai doa - tsai huei ti
Uei tsing moa - uei huei scheng
Tsung jou mo - tsung jou nü
Tsai sching tsong

Peng jou i scheng i tsü tsou
Na she er tse bu tsai jou
Ni tschü hoa - i bei tse
Ni scheng tsi - ni bei tsou
Peng jou bu tsen bu dan goa
I shen peng jou ni huei dou
Hai jou sheng - hai jou tou
Hai jou tsou - hai jou wo

Peng jou i scheng i tsü tsou
Na she er tse bu tsai jou
Ni tschü hoa - i bei tse
Ni scheng tsi - ni bei tsou
Peng jou bu tsen bu dan goa
I shen peng jou ni huei dou
Hai jou sheng - hai jou tou
Hai jou tsou - hai jou wo

Thursday, May 11, 2006

For My One and Only: Liezel

On the occassion of our 943rd day of being together. In laughter and in tears, In sunshine, and in rain. Through all those years. And to all the years to come.